ZLUBACZOWA.PL - Informacje z Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego

Nie będzie jednak konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie [AKTUALIZACJA]

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie fot. lubaczow.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie fot. lubaczow.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie fot. lubaczow.pl

5 marca Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. Funkcję dyrektora pełni obecnie Tomasz Ratowski

AKTUALIZACJA 16.03 godz. 16:51

Burmistrz Lubaczowa podjął decyzję o anulowaniu konkursu!

Konkurs jest ogłoszony w związku, z tym, że dobiega końca pierwsza kadencja obecnego dyrektora Tomasza Ratowskiego.  O stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, tj:

1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogicznie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;
3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5. uzyskała: co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo, w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8. nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
10. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
11. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
12. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego 
13. złożyła oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla
miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty

Do konkursu może też przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

Kandydaci z CV mogą zgłaszać się do 20 marca.

Tomasz Ratowski stanowisko objął we wrześniu 2015 roku.

 

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj. To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to.

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia (odwołane)

W kinie (MDK zamknięty)

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.