Burmistrz Lubaczowa wydał stanowisko w sprawie stadionu w Lubaczowie

Burmistrz Lubaczowa wystosował stanowisko w sprawie stanu nawierzchni płyty boiska stadionu miejskiego. W obszernym piśmie, Krzysztof Szpyt wyjaśnia, że miasto wspiera Pogoń-Sokół Lubaczów, a przebudowa stadionu nie jest możliwa ze względu na brak dofinansowania i inne ważne inwestycje, które w chwili obecnej realizuje bądź będzie realizować Urząd Miejski w Lubaczowie.

W połowie listopada MKS Pogoń-Sokół Lubaczów poinformował, że ze względu na fatalny stan murawy i brak odpowiedniego oświetlenia na Stadionie Miejskim, drużyna nie może trenować w Lubaczowie, o czym pisaliśmy 14 listopada w artykule pt. „Stadion w Lubaczowie nie nadaje się do użytkowania. Pogoń-Sokół trenuje pod Rzeszowem”. W naszej informacji zwróciliśmy uwagę na fakt, że do tej pory nie został rozwiązany problem odwodnienia boiska. Ponadto przypomnieliśmy plany z 2017 roku, jakie Urząd Miejski miał na stadion w Lubaczowie.

Burmistrz Lubaczowa odpowiada na pytania portalu ZLUBACZOWA.PL

W artykule, o którym mowa powyżej, zaznaczaliśmy również, że w tej sprawie skontaktujemy się z burmistrzem Lubaczowa. Tak też zrobiliśmy. Tego samego dnia wysłaliśmy maila z pytaniami do Krzysztofa Szpyta. Odpowiedź dostaliśmy równo tydzień później. Nasze pytania oraz odpowiedzi burmistrza publikujemy poniżej:

Redakcja ZLUBACZOWA.PL: Czy Miasto Lubaczów w dalszym ciągu ma w planach przebudowę stadionu w Lubaczowie?

Krzysztof Szpyt: Tak, miasto w porozumieniu z klubem Pogoń-Sokół Lubaczów, określiło zakres przebudowy stadionu. Projekt zakłada przebudowę płyty głównej boiska oraz boiska treningowego z naturalną nawierzchnią trawiastą wraz z wykonaniem drenaży i systemu nawadniania boisk. Przewidziano ponadto budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola do gry 68x105 m z trawy syntetycznej oraz budowę zaplecza sportowego dla tego boiska wraz z siedzibą klubu, a także przebudowę i modernizację trybun z częściowym ich zadaszeniem. Cały kompleks boisk ma zostać wyposażony w nową instalację oświetlenia i monitoringu wizyjnego.

Czy w tej sprawie były składane wnioski o dofinansowania lub są takie zamierzenia?

- Na ustalony zakres przebudowy stadionu, został przygotowany wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa stadionu miejskiego wraz z modernizacją infrastruktury sportowej, który został złożony do dofinansowania w ramach naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja8/2023/5194/PolskiLad, Data wpływu: 2023-08-16).  Pomimo deklaracji parlamentarzystów o lobbowaniu dla tej inwestycji, wniosek niestety został odrzucony i nie uzyskał dofinansowania. Dlatego urzędnicy kontynuują poszukiwanie źródeł finansowania tej inwestycji ze środków zewnętrznych i zakładają możliwość etapowania tej inwestycji, aby w pierwszej kolejności wykonać modernizację płyty boiska głównego i treningowego, a dopiero w kolejnych etapach boiska ze sztuczną nawierzchnią i jego zaplecza.

W związku z tym, że od przedstawienia koncepcji minęło już 6 lat to proszę o informację, dlaczego przez ten okres nie udało się zrealizować planów.

- Przebudowa stadionu w zakresie ustalonym z klubem to koszt rzędu 10-11 mln zł. Obecnie miasto nie posiada odpowiednich zdolności finansowych na przeprowadzenie takiej inwestycji  ze środków własnych, ponieważ prowadzonych jest obecnie kilka dużych inwestycji (przebudowa dróg osiedlowych - ponad 10 mln zł, modernizacja oświetlenia ulicznego - 4 mln zł, budowa PSZOK – 5 mln zł) jak również z uwagi na planowaną w 2024r. modernizację wszystkich jednostek oświatowych miasta Lubaczowa (ponad 12 mln zł; trzy pozyskane dotacje na kwotę 10,7 mln zł z Polskiego Ładu), a także budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP nr 1 (3,3 mln zł; Program Olimpia) oraz przebudowę ul. Zielnej i ul. Konwaliowej (2,8 mln zł; Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg), dla których należy zapewnić wkład własny z budżetu miasta. Na 2024 rok Miasto zadeklarowało także pomoc finansową dla Powiatu, na przebudowę drogi powiatowej ul. Przemysłowej i pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej ul. Mickiewicza oraz budowę ronda (obok Biblioteki i LO). Całkowite środki budżetowe, które zostaną przeznaczone na wkład własny do tych inwestycji w 2024 roku, to ponad 7 mln zł, a kompleksowa modernizacja stadionu ze środków własnych, wiązałaby się z koniecznością rezygnacji z którejś inwestycji i utratą dofinansowania na ten cel, lub rezygnacją z planowanych inwestycji powiatu lub województwa, ze szkodą dla mieszkańców miasta, dlatego taka możliwość nie jest obecnie brana pod uwagę.

Natomiast w poprzednich latach  miasto również realizowało duże inwestycje, jak np. modernizacja oczyszczalni ścieków (ponad 11 mln zł) oraz budowę krytej pływalni (ponad 17 mln zł), przebudowę MDK oraz modernizację sali kinowej (6 mln zł), oraz wiele innych, koniecznych inwestycji, jak np. przebudowę budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu Niemirowska, budowę sieci wodociągowej na osiedlu Mickiewicza (ul. Dębickiego, ul. Chełmońskiego, ul. Grottgera) oraz na ul. Gen. Hallera, Mościckiego, przebudowało również starą kanalizację na os. Jana Pawła II, ul. Konopnickiej i ul. Szopena. Przebudowano również oświetlenie uliczne ul. Nowej i Konopnickiej, ul. Kurierów AK, ul. Szopena i ul. Budowlanych, ul. Słowackiego, ul. Kolejowej, os. Folwarki, ul. Partyzantów, os. Jana Pawła II, ul. Rzemieślniczej, ul. Starzyny i ul. Technicznej, wybudowano nowe oświetlenie osiedla Mazury II i VI, ul. Tulipanowej, ul. Brzozowej, ul. mjr Hubala, ul. Handlowej, czy też zrealizowano budowę budynku szatni na stadionie, a także przebudowę 14 dróg w ramach Funduszu dróg samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Kurierów AK, ul. Hubala, ul. Kolejową, ul. Monte Cassino, ul. Mały Łążek, ul. Parkową, ul. Rzemieślniczą, ul. Kustronia, ul. Pszennego, ul. Nowickiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Ks. Leszka Białego, ul. Kasztelańską, ul. Św. Kr. Jadwigi). Nie wspominając już o szeregu mniejszych inwestycji, dzięki którym w rankingach inwestycyjnych Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, o których często Pan pisał artykuły, klasyfikowano Miasto Lubaczów na wysokich miejscach w rankingach od 25 do 45 miejsca (na 267 miast powiatowych).

Miasto udzieliło również wielomilionowych dotacji na rzecz Powiatu Lubaczowskiego na przebudowę dróg powiatowych: ul. Słowackiego, ul. Nowej. ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Krasińskiego i ul. Szopena. Dlatego nie udało się zrealizować dotychczas kompleksowej przebudowy stadionu, ponieważ nie pozyskano zewnętrznych źródeł finansowania jego przebudowy, a własnych środków budżetowych w poprzednich latach, pozostało niewystarczająco, aby zrealizować taką inwestycję. Jednakże częściowo poczyniono już pewne starania w tym kierunku (szatnia, oświetlenie), o których odpowiadam w następnym punkcie. Natomiast pilne potrzeby inwestycyjne w infrastrukturę stadionu wystąpiły w chwili awansu klubu do coraz wyższych klas rozgrywek i te potrzeby Klubu, zostały zaspokojone całkowicie. W tym roku miasto poniosło koszty dostosowania obiektu do wymogów IV ligi w kwocie 233 tys. zł. Okres ostatnich 6 lat, to taki czas, gdzie nie było możliwości pozyskania finansowania w różnych konkursach na dofinansowanie przebudowy infrastruktury stadionowej. A jeżeli były, to tak jak w przypadku budynku szatni, braliśmy z powodzeniem udział, pomimo konieczności zapewnienia wkładu własnego na poziomie 50% kosztów inwestycji. Ponadto koncepcja sprzed 6 lat, zgodnie z sugestią klubu, została „trochę” zmieniona i płytę boiska głównego chcemy odwrócić - dłuższą osią równolegle do osi obwodnicy - tak, aby zachodzące słońce, nie oślepiało drużyny atakującej i jej  bramkarza od zachodniej strony, jak to ma miejsce obecnie. W takim układzie trybuny zostaną zlokalizowane od strony ul. Sportowej, dlatego nie ma sensu przebudowania „starych” trybun w obecnym miejscu. Stąd też konsekwencja powstania trybuny tymczasowej, możliwej do demontażu i ewentualnego przeniesienia, do czasu wybudowania przez miasto nowej trybuny.

Rozumiem też, że w związku z nowym budynkiem na stadionie, pomysł przeniesienia stadionu w inne miejsce stał się nieaktualny?

- W ubiegłych latach urzędnicy miejscy rozważali 2 rozwiązania problemu, jednym z nich było przeniesienie lokalizacji stadionu na teren rekreacyjno-sportowy (pomiędzy pływalnią a nowym cmentarzem). Jednak z uwagi na brak woli sprzedaży działek przez prywatnych właścicieli - miasto nie posiada wszystkich działek na tym terenie, i pomimo wysyłanych wielokrotnie pism z prośbą o odsprzedaż lub zamianę działek - wariant ten nie został zrealizowany. Natomiast drugie rozwiązanie, tj. kompleksowa przebudowa stadionu w obecnej lokalizacji, wiąże się z koniecznością wymiany gruntu, nawiezieniem terenu i podniesieniem płyty boiska o co najmniej 1m wysokości. W związku z brakiem możliwości realizacji pierwszego wariantu z przyczyn niezależnych od miasta, zdecydowano się ukierunkować kolejne działania inwestycyjne na obecną lokalizację stadionu. W latach 2020-2021 wybudowany został budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, na które miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sportowa Polska edycja 2020. W 2022 roku ustalony został zakres dla oświetlenia stadionu, a w tym roku podpisano umowę z firmą Linter Energia sp. z o.o.  na wymianę m.in. opraw oświetleniowych boiska głównego oraz wykonanie nowego oświetlenia boiska treningowego w ramach zadania realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Obecnie zakładany jest wariant realizowania inwestycji etapami, w obecnej lokalizacji stadionu.

Czy w przypadku porzucenia planów m.in. budowy nowych trybun, Miasto zamierza wykonać remont płyty boiska na stadionie?

- Miasto zamiesza przeprowadzić „kompleksowy remont”, bo tylko taki jest możliwy. Problem odwodnienia nie wynika ze złej woli, ani z braku drenaży boiska, bo takie są wykonane na płycie głównej, ale przede wszystkim z lokalizacji stadionu w dolinie rzeki Lubaczówki na torfowisku, o bardzo dużym nawodnieniu i wysokim poziomie wód gruntowych. Drenaż wykonany w latach 80-tych ubiegłego wieku, być może nie jest wystarczająco wydajny, aby szybko osuszyć murawę, co nie oznacza, że nie działa. Na naszym obiekcie dodatkowo komplikuje sytuację nawodnione podłoże torfowe w dolinie rzeki. Problematyczne jest też podnoszenie się poziomu wód gruntowych po intensywnych lub długotrwałych deszczach. Nie byłoby takiej sytuacji, gdyby grunt został wymieniony, a płyta boiska wyniesiona znacznie powyżej poziomu wód gruntowych, co jest planowane, ale wiąże się  jednak z bardzo dużymi nakładami inwestycyjnymi.

W ocenie urzędników miejskich, ponowne wykonanie drenażu stadionu (tzw. „remont”), bez podniesienia całego terenu, jest możliwe jedynie w zakresie płyty boiska głównego, które położone jest najwyżej, jednak szacunkowy koszt profesjonalnie wykonanego drenażu wyniósłby ok. 150 tys. zł. W przypadku realizacji planowanej kompleksowej przebudowy, z wymianą gruntu i podniesieniem nawierzchni, wydatek w tzw. „remont”, na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ docelowo zostanie zniszczony, razem z usuwanym przy wymianie -  gruntem rodzimym.

Natomiast drenaż boiska treningowego jest niewykonalny ze względu na uwarunkowania gruntowe, ponieważ zwyczajnie nie ma gdzie odprowadzić wody z pożądanym skutkiem. Dlatego też wydatkowanie środków budżetowych, na drenaż boiska treningowego w obecnych warunkach, byłoby nieuzasadnionym wydatkowaniem środków publicznych i narażałoby miasto na negatywną ocenę instytucji kontrolnych oraz opinii publicznej, za ewentualne „zmarnowanie” pieniędzy podatników.

Bez realizacji kompleksowej przebudowy boiska wraz z wymianą i podniesieniem gruntu, diametralna zmiana warunków gruntowo-wodnych na tym terenie jest w praktyce niemożliwa, natomiast do rozważenia pozostaje możliwość przekazania boiska głównego i treningowego w użytkowanie przez Miejski Klub Pogoń-Sokół Lubaczów. W przypadku wyrażenia przez Zarząd Klubu woli przejęcia w użytkowanie boisk i podjęcia ryzyka wykonania „remontu” w aktualnych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych, wg innej koncepcji niż przyjęto w urzędzie, miasto przekaże obydwa boiska w użytkowanie Klubowi Pogoń-Sokół Lubaczów, co daje możliwość przeprowadzenia takiego „remontu”, zgodnie z oczekiwaniami społeczności piłkarskiej i kibiców i w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia, na ryzyko klubu.

Stanowisko burmistrza w sprawie stanu nawierzchni płyty boiska stadionu miejskiego

Jednak to nie wszystko. Burmistrz wystosował stanowisko w sprawie obu artykułów, które zostało opublikowane na oficjalnej stronie miasta oraz w mediach społecznościowych. Pełna treść pisma znajduje się poniżej:

      Wobec opublikowanych (jednocześnie) na 2 lokalnych portalach internetowych informacji, mogących wprowadzać opinię publiczną w błąd, zapewniam, że Miasto Lubaczów ściśle współpracuje z klubem MKS Pogoń-Sokół Lubaczów, wspierając oraz finansując jego działalność sportową od wielu lat. W poprzednich latach funkcjonowanie klubu opierało się głównie na finansowaniu z budżetu Miasta. Na działalność statutową MKS-u w 2023 roku, Miasto  przeznaczyło 223 tys. zł, na przyszły rok zaplanowano 300 tys. zł, a w tym roku poniosło dodatkowo koszty dostosowania obiektu do wymogów IV ligi w kwocie 233 tys. zł. Koszty bieżącego utrzymania stadionu, również finansuje Miasto, a opłata za wynajem obiektu, nie pokrywa nawet połowy tych kosztów, tj. około 17 tys. zł.  To duże kwoty, które ułatwiają działalność klubu, co przy dodatkowym wsparciu sponsorów prywatnych, umożliwiło klubowi prowadzić działalność sportową na bardzo wysokim poziomie. Dlatego postanowiłem zwrócić się do Zarządu Klubu z zapytaniem, czy stwierdzenie, że Miasto „nic nie robi w zakresie poprawy infrastruktury stadionu”, jest oficjalnym stanowiskiem zarządu Klubu? Jeżeli okaże się nadużyciem ze strony autorów tekstu, to oczekuję opublikowania przez redakcje stosownego sprostowania, ustawowo przewidzianego w prawie prasowym oraz przeprosin za opublikowanie nieprawdziwych informacji, które naruszyły zasady zaufania społecznego oraz reputację Miasta i Klubu. Publikowanie artykułów o braku działań Miasta jest zwyczajnym podawaniem nieprawdziwych informacji. Rzetelność dziennikarska wymaga sprawdzenia informacji u źródła, czego tym razem zabrakło w obydwu redakcjach.

            Problem odwodnienia nie wynika ze złej woli, ani z braku drenaży boiska, bo takie są wykonane na płycie głównej, ale przede wszystkim z lokalizacji stadionu w dolinie rzeki Lubaczówki na torfowisku, o bardzo dużym nawodnieniu i wysokim poziomie wód gruntowych. Drenaż wykonany w latach 80-tych ubiegłego wieku, być może nie jest wystarczająco wydajny, aby wystarczająco szybko osuszyć murawę, co nie oznacza, że nie działa. Problematyczne jest też podnoszenie się poziomu wód gruntowych po intensywnych lub długotrwałych deszczach. Przy takich opadach, jakie wystąpiły ostatnio, nawet dla piłkarzy zgrupowania reprezentacji Polski, jak informowały media ogólnokrajowe (w dniu 15.11.2023r.), szukano boiska na przeprowadzenie treningu przed kluczowym meczem eliminacji mistrzostw Europy 2024.  To pokazuje, że deszcz jest problemem nie tylko dla lubaczowskiego stadionu, ale nawet dla nowoczesnych kompleksów sportowych w kraju. Nawet przy sprawnym drenażu przy dużych opadach, może dochodzić do wystąpienia chwilowych zastoisk, tak jak to ma miejsce na naszym stadionie, gdzie po kilku godzinach od ustania opadów, zastoiska wody znikają. Na naszym obiekcie dodatkowo komplikuje sytuację nawodnione podłoże torfowe w dolinie rzeki. Nie byłoby takich problemów, gdyby grunt został wymieniony, a płyta boiska wyniesiona znacznie ponad poziom wód gruntowych, co jest planowane, ale wiąże się  jednak z bardzo dużymi nakładami inwestycyjnymi.

            W ocenie urzędników miejskich, ponowne wykonanie drenażu stadionu, bez podniesienia całego terenu, jest możliwe jedynie w zakresie płyty boiska głównego, które położone jest najwyżej, jednak szacunkowy koszt profesjonalnie wykonanego drenażu wyniósłby ok. 150 tys. zł. W przypadku realizacji planowanej kompleksowej przebudowy, z wymianą gruntu i podniesieniem nawierzchni, wydatek na chwilę obecną nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ docelowo zostanie zniszczony razem z usuwanym gruntem rodzimym.  W ubiegłych latach urzędnicy miejscy rozważali 2 rozwiązania problemu, jednym z nich było przeniesienie lokalizacji stadionu na teren rekreacyjno-sportowy (pomiędzy pływalnią a nowym cmentarzem). Jednak z uwagi na brak woli sprzedaży działek przez prywatnych właścicieli - Miasto nie posiada wszystkich działek na tym terenie, i pomimo wysyłanych wielokrotnie pism z prośbą o odsprzedaż lub zamianę działek - wariant ten nie został zrealizowany. Natomiast drugie rozwiązanie, tj. kompleksowa przebudowa stadionu w obecnej lokalizacji, wiąże się z koniecznością wymiany gruntu, nawiezieniem terenu i podniesieniem płyty boiska o co najmniej 1m. W związku z brakiem możliwości realizacji pierwszego wariantu z przyczyn niezależnych od Miasta, zdecydowano się ukierunkować kolejne działania inwestycyjne na obecną lokalizację stadionu. W latach 2020-2021 wybudowany został budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, na które Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sportowa Polska edycja 2020. W 2022 roku ustalony został zakres dla oświetlenia stadionu, a w tym roku podpisano umowę z firmą Linter Energia sp. z o. o. m.in. na wymianę opraw o oświetleniowych boiska głównego oraz wykonanie nowego oświetlenia boiska treningowego w ramach zadania realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład, o którym pisały lokalne media (https://zlubaczowa.pl/news/wydarzenia/11767-powiat-lubaczowski-ruszaja-inwestycje-za-ponad-16-mln-zlotych-podpisano-umowy,  https://zycie.pl/artykul/bedzie-jasniej-i-cieplej/1183876 , https://elubaczow.com/2023/09/23/ziemia-lubaczowska-inwestuje-16-mln-zl-w-infrastrukture-i-termomodernizacje/ ).

            Ponadto w porozumieniu z prezesem klubu Pogoń-Sokół Lubaczów, ustalony został zakres przebudowy stadionu, a wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa stadionu miejskiego wraz z modernizacją infrastruktury sportowej, został złożony do dofinansowania w ramach naboru  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja8/2023/5194/PolskiLad, data wpływu: 2023-08-16). Projekt zakłada przebudowę płyty głównej boiska oraz boiska treningowego z naturalną nawierzchnią trawiastą wraz z wykonaniem drenażu i systemem nawodnienia boisk. Przewidziano ponadto budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola do gry 68x105 m z trawy syntetycznej oraz budowę zaplecza sportowego dla tego boiska wraz z siedzibą klubu, a także przebudowę i modernizację trybun z częściowym ich zadaszeniem. Cały kompleks boisk ma zostać wyposażony w nową instalację oświetlenia i monitoringu wizyjnego.  Pomimo deklaracji parlamentarzystów o lobbowaniu dla tej inwestycji, wniosek niestety został odrzucony i nie uzyskał dofinansowania.

      Przebudowa stadionu w zakresie ustalonym z klubem to koszt rzędu 10-11 mln zł. Obecnie Miasto nie posiada odpowiednich zdolności finansowych na przeprowadzenie takiej inwestycji, ponieważ prowadzonych jest obecnie kilka dużych inwestycji (przebudowa dróg osiedlowych - ponad 10 mln zł, modernizacja oświetlenia ulicznego - 4 mln zł, budowa PSZOK – 5 mln zł) jak również z uwagi na planowaną w 2024r. modernizację wszystkich jednostek oświatowych Miasta Lubaczowa (ponad 12 mln zł; trzy pozyskane dotacje na kwotę 10,7 mln zł z Polskiego Ładu), a także budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP nr 1 (3,3 mln zł; Program Olimpia) oraz przebudowę ul. Zielnej i ul. Konwaliowej (2,8 mln zł; Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg), dla których należy zapewnić wkład własny z budżetu Miasta. Na 2024 rok Miasto zadeklarowało także pomoc finansową dla Powiatu, na przebudowę drogi powiatowej ul. Przemysłowej i pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej ul. Mickiewicza oraz budowę ronda (obok Biblioteki i LO). Całkowite środki budżetowe, które zostaną przeznaczone na wkład własny w tych inwestycjach w 2024 roku, to ponad 7 mln zł, a kompleksowa modernizacja stadionu ze środków własnych, wiązałaby się z koniecznością rezygnacji z którejś inwestycji i utratą dofinansowania na ten cel lub rezygnacją z planowanych inwestycji powiatu lub województwa, ze szkodą dla mieszkańców Miasta, dlatego taka możliwość nie jest obecnie brana pod uwagę.

             Bez realizacji kompleksowej przebudowy stadionu wraz z wymianą i podniesieniem gruntu, diametralna zmiana warunków gruntowo-wodnych na tym terenie jest w praktyce niemożliwa, natomiast do rozważenia pozostaje możliwość przekazania boiska głównego i treningowego w użytkowanie Klubowi Pogoń-Sokół Lubaczów. W przypadku wyrażenia przez Zarząd Klubu woli przejęcia w użytkowanie boisk i podjęcia ryzyka wykonania modernizacji w przedstawionych powyżej uwarunkowaniach gruntowo-wodnych wg innej koncepcji, Miasto przekaże obydwa boiska w użytkowanie Klubowi, co da możliwość przeprowadzenia modernizacji zgodnie z oczekiwaniami społeczności piłkarskiej i kibiców Klubu. W najbliższym czasie zaproszę władze Klubu na rozmowy w sprawie planowanych działań na stadionie miejskim i ewentualnym złożeniu do nich uwag, a także zajęcie stanowiska w sprawie przekazania boisk w użytkowanie, co pozwoli Zarządowi Klubu, na „podjęcie działań, które wpłyną na poprawę infrastruktury stadionowej.”

Burmistrz Miasta Lubaczowa|
Krzysztof Szpyt

W odniesieniu do zarzutów jakoby obie redakcje były nierzetelne, zwracamy uwagę, że w artykule z 14 listopada nie padło stwierdzenie, że "Miasto nic nie robi w zakresie poprawy infrastruktury stadionu”. Przedstawiliśmy stan faktyczny i przypomnieliśmy plany Urzędu Miejskiego dotyczące remontu lub nawet budowy nowego stadionu w Lubaczowie.

Komentarze   

Nikt ważny
-8 # Nikt ważny 2023-11-22 12:33
Ale był sponsorowar na rozbudowę stadionu miejskiego w Lubaczów ale nie chcieli się zgodzić żeby całą działkę przepisać sponsorówi
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Sherlock
+7 # Sherlock 2023-11-22 19:55
Cytuję Nikt ważny:
Ale był sponsorowar na rozbudowę stadionu miejskiego w Lubaczów ale nie chcieli się zgodzić żeby całą działkę przepisać sponsorówi

Cytuję Nikt ważny:
Ale był sponsorowar na rozbudowę stadionu miejskiego w Lubaczów ale nie chcieli się zgodzić żeby całą działkę przepisać sponsorówi


Niezły plan, pościemniać o rozbudowie trybun i przejąć za frajer działkę wartą kilkanaście milionów złotych. WOW, plan stulecia. A propos , jakieś koligacje rodzinne z żoną premiera?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Romek
+12 # Romek 2023-11-22 13:46
Miasto według mnie i tak przeznacza zbyt wiele pieniędzy na piłkę. Niestety jest tak w całej Polsce... inne dyscypliny, z których sportowcy przywożą medale i jest się naprawdę czym pochwalić, dostają minimalne dofinansowania. .. większość środków idzie na piłkę nożną i to jest moim zdaniem duży błąd.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Echhh hhh
+11 # Echhh hhh 2023-11-22 14:42
Witam wie ktoś kiedy wreszcie zrobią te oświetlenia na 2 skrzyżowaniach. Rozpoczęli we wrześniu, pierwsze te na Wyszyńskiego/Un ii miało niby już być przed listopadem gotowe. Jest połowa listopada, i dalej wszystko rogrzebane, przy Unii/Konopnicki ej tak samo, cała zimę będą robić to oświetlenia?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Kasa
+1 # Kasa 2023-11-22 15:17
Ponad 400 tys na dzialanosc stowarzyszenia tak duże pieniadze tym bardziej ze do tej pory pod pogon podlega druzyna grajaca w 4 lice w A klasie oraz juniorzy, czyli z mlodziezy to niewielka liczba osob,czy inne stowarzyszenia promujące sport inny niż piłka nożna mogą liczyć na takie dofinansowanie ? Raczej szansę zerowe .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Nkopiki
-5 # Nkopiki 2023-11-22 21:43
To nie tylko te sprawy. Jest wiele innych zaniedbanych albo porzuconych. Zacytujmy zatem klasyka,pewna łysa pale - PINIENDZY PO PROSTU NIE MA! I NIE BĘDZIE!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bujanie w obłokach
-9 # bujanie w obłokach 2023-11-23 11:33
Miejski Klub Sportowy Pogoń-Sokół Lubaczów sprzedaje jak podano na stronie „zorganizowaną część przedsiębiorstw a - sekcji piłka nożna”. Czyli klub staje się klubem prywatnym. Miasto zamierza przekazać za darmo Stadion Miejski w Lubaczowie klubowi „Miasto przekaże obydwa boiska w użytkowanie Klubowi ”. W ten oto sposób prywatny podmiot przejmuje za darmo nieruchomości warte kilkanaście milionów złotych, które będzie mógł potem odsprzedać innym deweloperom.
Czy w Lubaczowie nie będzie już Stadionu Miejskiego dostępnego dla mieszkańców i innych klubów?
Szanowna władzo proszę przed wyborami już nic nie robić.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Romek
+3 # Romek 2023-11-23 16:45
Cytuję bujanie w obłokach:
Miejski Klub Sportowy Pogoń-Sokół Lubaczów sprzedaje jak podano na stronie „zorganizowaną część przedsiębiorstwa - sekcji piłka nożna”. Czyli klub staje się klubem prywatnym. Miasto zamierza przekazać za darmo Stadion Miejski w Lubaczowie klubowi „Miasto przekaże obydwa boiska w użytkowanie Klubowi ”. W ten oto sposób prywatny podmiot przejmuje za darmo nieruchomości warte kilkanaście milionów złotych, które będzie mógł potem odsprzedać innym deweloperom.
Czy w Lubaczowie nie będzie już Stadionu Miejskiego dostępnego dla mieszkańców i innych klubów?
Szanowna władzo proszę przed wyborami już nic nie robić.


Użytkowanie rzeczy nie oznacza, że jest się jej właścicielem. W orzecznictwie podkreśla się, że ustanowienie użytkowania na określonym prawie nie stanowi formy nabycia tego prawa, a jedynie umożliwia korzystanie z tego prawa w określony sposób

prawo.pl/.../...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bujanie w obłokach
-4 # bujanie w obłokach 2023-11-23 17:12
Dziękuję za odpowiedź.
Czy Stadion Miejski w Lubaczowie dalej będzie obiektem użyteczności publicznej, dostępnym mieszkańcom i innym organizacjom, np. strażakom w celu zorganizowania zawodów strażackich lub innym klubom sportowym w celu zorganizowania zajęć sportowych oraz organizacjom NGO w celu zorganizowania pikników?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Widz
+9 # Widz 2023-11-23 21:18
A gdzie jest Pani Teresa Pamula? Wszędzie "pomaga" to i tu pomoże ! Kto jak nie ona !
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
marcin
-3 # marcin 2023-11-24 09:01
Idzcie do tego co wam obiecal 6 lat temu!!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Kliencie
-5 # Kliencie 2023-11-24 14:36
Co to do czego dąży Jerwopejski Sojuz

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Wstanie potężny hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg! (wariant 2: W ten dzień, gdy zabrzmi złoty róg!)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pasuje?
-1 # pasuje? 2023-11-24 16:38
Cytuję Kliencie:
Co to do czego dąży Jerwopejski Sojuz

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Wstanie potężny hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg! (wariant 2: W ten dzień, gdy zabrzmi złoty róg!)

My Germańców nie boimsia, my wsiegda idiom wpieriod
Kagda ja był malczyszkoj,
nosił ja briuki w klosz,
sołomiennuju szlapu,
w karmanie finskij noż.
Ura, ura, ura, Czapajew gieroj,
Za rodinu, Za Stalinu, na boj, na boj, na boj,
... ... mat', my kulturnyj narod,
PASUJE?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.