DPS w Rudzie Różanieckiej poszukuje Głównego Księgowego

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej ogłosił konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w tamtejszym DPS. CV można składać do 9 lutego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej jednostki oraz realizacja planu finansowego DPS Ruda Różaniecka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
- bieżąca analiza wykonania  planu finansowego jednostki
- przygotowywanie zmian w planie finansowym jednostki w granicach upoważnień do dokonywania takich zmian
- przygotowywanie projektu planu finansowego jednostki, ustalonego przez Dyrektora Domu zgodnie z wytycznymi Rady i Zarządu Powiatu w szczególności w zakresie i terminach wynikających z obowiązujących przepisów i przedmiotowych uchwał, przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia
- przygotowanie planu finansowego jednostki, ustalonego przez Dyrektora Domu- na podstawie informacji o kwotach wynikających z podjętej uchwały budżetowej powiatu na dany rok i przedkładanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Domu 
- prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków w zakresie planów, harmonogramów oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej
- dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym DPS
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
- przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie rachunkowości oraz ich zmian
- nadzór nad gospodarką kasową
- wnioskowanie o przeprowadzanie inwentaryzacji w jednostce, o powoływanie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie inwentaryzacji.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
- spełnianie jednego z poniższych warunków: 
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadana co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadana co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku pracy

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
- znajomość przepisów podatkowych
- znajomość przepisów płacowych
- znajomość przepisów ZUS
- znajomość przepisów KPA
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym
- znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
- znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
- znajomość ustawy przepisów o pomocy społecznej
- znajomość obsługi komputera, programów finansowo - księgowych i bankowości elektronicznej
- znajomość struktury oraz podstaw prawnych działalności DPS
- komunikatywność, rzetelność, wysokie umiejętności interpersonalne
- samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia
- umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
- Odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
- Mile widziane doświadczenie w księgowości w jednostce sfery budżetowej, w tym również w jednostce pomocy społecznej.

Warunki płacowe

- wynagrodzenie miesięczne brutto od 5 000 zł do 8 000 zł,
- wynagrodzenie dodatkowe tzw. „13",
- prawo do nagrody rocznej,
- nagrody jubileuszowe zgodne z regulaminem wynagradzania,
- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym czytelnie adresem zwrotnym i dopiskiem ”Nabór na stanowisko Głównej/go Księgowej/go Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej” w terminie do dnia 09 lutego 2023 roku na adres ; Dom Pomocy Społecznej 37-613 Ruda Różaniecka lub osobiście w w/w terminie do godz. 15.30 w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego naboru znajdziecie pod tym linkiem.

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.