Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebuje opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę - na Ciebie! Przywróć dzieciom spokojne dzieciństwo!

Rodzina zastępcza to przejściowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali czasowo lub trwale pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona.

Jeśli masz w sobie empatię, energię, pokłady miłości, otwórz serce i stwórz dzieciom ciepły i bezpieczny dom. Podziel się swoim czasem, a zapewnisz im szczęśliwe dzieciństwo.

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczów, gdzie należy złożyć niezbędną dokumentację.
Po pozytywnej ocenie Organizator kieruje kandydata na szkolenie i praktyki dla rodzin zastępczych. Szkolenie to jest finansowane przez PCPR. Rodzinie zastępczej przysługują miesięczne świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka.

Kto może sprawować funkcję rodziny zastępczej?

  • małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, którzy dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku
     i organizacji czasu wolnego.

Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej ma miejsce na mocy postanowienia Sądu. Rodzina zastępcza zostaje objęta opieką pracowników PCPR, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologa, radcy prawnego, grupy wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia funkcji rodziny zastępczej można uzyskać w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, 37 -600 Lubaczów  oraz pod numerem telefonu 16 736 20 92

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia