Kolejna podwyżka opłat za odbiór odpadów w Lubaczowie. UM: Jest to nieuniknione

for. pixabay.com
for. pixabay.com

for. pixabay.com

Od 1 listopada za odbiór odpadów mieszkaniec Lubaczowa zapłaci 36 złotych. To kolejna podwyżka za odbiór śmieci w stolicy naszego powiatu. Urząd Miejski tłumaczy, że wzrost opłat był nieunikniony.

Wczoraj (06.07) Rada Miejska podjęła jednogłośnie trzy uchwały dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem odpadów w kompostowniku przydomowym. W wyniku podjętych uchwał Rada postanowiła, że:

1. W okresie od 1 listopada br. do 28 lutego 2021 r. wszyscy mieszkańcy będą objęci stawką 36 zł/os;

2. Od dnia 1 marca 2021r.: stawki będą wynosić:

a) 28 zł/ os - dla mieszkańców budynków wielorodzinnych,

b) 28 zł/os dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej kompostujących wszystkie bioodpady w przydomowym kompostowniku,

c) 36 zł/os dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy będą oddawać bioodpady.

Dodatkowo w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów powyższe stawki zostaną podwojone. Przypominamy, że od osób, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów, nie będą te odpady odbierane.

 

Wyjaśnienia Urzędu Miejskiego w Lubaczowie dotyczące podwyżki poniżej:

Pierwsza z uchwał, ustala od dnia 1 listopada br. stawkę 36 zł/osobę i jest konsekwencją znacznego wzrostu masy odpadów odbieranych od mieszkańców Lubaczowa. Należy przy tym zaznaczyć, że stawka ta, na mocy drugiej z uchwał będzie obowiązywać jedynie do dnia 28 lutego 2021 r. i ma na celu skompensowanie znacznie wyższych kosztów. Konieczność jej podjęcia wynika z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi muszą być w całości pokryte z opłat ponoszonych przez mieszkańców. W 2019 roku zmiana tej ustawy wykluczyła możliwość rozliczania się przez gminę z odbiorcą odpadów na zasadzie stawki ryczałtowej od 2020 roku. W poprzednich latach kwota wynikająca z przetargu na odbiór odpadów obowiązywała w określonym okresie i była wynikiem szacunkowych przewidywań co do ilości odpadów. Obecnie z przetargu wynikają konkretne ceny za odbiór 1 tony każdej frakcji odpadów. Zmiana ta w założeniu miała zapobiec przepłacaniu przez gminy (a tym samym przez mieszkańców) za odbiór odpadów oraz urealnić i doprecyzować faktyczne koszty.

W okresie od marca do końca września br., tj. od momentu kiedy w systemie gminnym są ujęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, odebrano w sumie 1.960 ton odpadów, z czego blisko 464 tony to odpady biodegradowalne oraz ponad 1.040 ton odpadów zmieszanych. Koszt odbioru samych bioodpadów wyniósł we wskazanym okresie blisko 640 tys. zł. Na zwiększone ilości wytwarzanych przez Lubaczowian odpadów miała w sporej mierze sytuacja wywołana epidemią COVID – 19. Wielu studentów od marca, na skutek wprowadzenia nauki zdalnej, wróciła do domów, jednak w deklaracjach tylko nieliczni mieszkańcy wykazali fakt powrotu dzieci do domu. Jednakże lawinowy przyrost ilości bioodpadów w bieżącym roku jest trudny do zaakceptowania i nasuwa się pytanie: czy to możliwe? Co mogło dziać się z tymi odpadami w poprzednich latach? Czyżby nie były oddawane na składowiska, aby uniknąć opłat, a tym samym nieujmowane w sprawozdaniach firmy odbierającej?

Dodatkowo w dwóch pierwszych miesiącach tego roku, z nieruchomości zamieszkałych i firm, które były objęte gminnym systemem, koszt odbioru odpadów wyniósł blisko 700.000,00 zł. Należy zaznaczyć, że w okresie tym mieszkańcy ponosili opłatę w wysokości 14,50 zł za osobę, która była niewspółmierna do ponoszonych kosztów. Łączny koszt odbioru odpadów komunalnych od początku roku do końca września br. wynosi ponad 2,8 mln zł.

Druga z uchwał, wprowadza od dnia 1 marca 2021r. nowe stawki z ich zróżnicowaniem ze względu na rodzaju zabudowy. Stawki te w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny wyniosą:

- dla zabudowy wielorodzinnej 28 zł/os.,

- dla zabudowy jednorodzinnej 36 zł/ os.

Kolejna z uchwał będąca odpowiedzią na znaczne ilości oddawanych przez mieszkańców odpadów zielonych, które mogą być zagospodarowane we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach, wprowadza ulgę 8 zł/os dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim powstających w gospodarstwie bioodpadów.

Zakładając, że według złożonych deklaracji, mamy ok. 10 tys. mieszkańców oddających odpady, w okresie 8 miesięcy b.r. każdy lubaczowianin „wyprodukował” 104 kg odpadów zmieszanych oraz 46,4 kg bioodpadów, co daje odpowiednio miesięcznie 13 kg oraz 5,8 kg. Są to ilości możliwe do przyjęcia i niebudzące wątpliwości.

Na końcu należy wspomnieć, iż wszyscy musimy mieć świadomość, że cenę, jaką płacimy za odbiór odpadów, kształtują sami mieszkańcy, gdyż jest ona wprost proporcjonalna do ilości wytworzonych przez nich „śmieci”. Im więcej będziemy ich produkować, tym wyższa będzie opłata. Dlatego też, aby zmniejszyć ponoszone przez nas opłaty związane z gospodarką odpadami, musimy wszyscy dołożyć starań aby, na ile to tylko możliwe, ograniczyć ilość produkowanych przez nas odpadów.

Źródło: lubaczow.pl

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: