Chcesz utworzyć ogródek gastronomiczny na lubaczowskim Rynku? Weź udział w konkursie!


Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłosił konkurs na koncepcję utworzenia całorocznego ogródka gastronomicznego, który miałby znajdować się na Rynku w Lubaczowie.

Jak czytamy na stronie UM przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania części Rynku Miejskiego na prowadzenie przez oferenta całorocznego ogródka gastronomicznego, którego wielkość, proporcje, forma i wystrój będą odpowiadać charakterowi zabudowy lubaczowskiego Rynku. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lubaczowa. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy - osoby fizyczne i prawne.

Konkurs został podzielony na dwa etapy: w pierwszym przedsiębiorcy muszą złożyć deklarację uczestnictwa w konkursie w postaci wniosku. Dokument powinien zawierać między innymi oświadczenie oferenta o niezaleganiu w opłatach podatków i należności wobec Gminy Miejskiej Lubaczów, a także oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem przez oferenta potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do obsługi konsumentów

Wnioski należy składać do 30 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.

Do II etapu zostaną zakwalifikowani oferenci, których wnioski zawierać będą wszystkie wymagane informacje i oświadczenia. W tym etapie przedsiębiorcy będą musieli przestawić Komisji Konkursowej koncepcję zagospodarowania i funkcjonowania obiektu.

Kryteria punktowane (niezbędne jest uzyskanie przez oferenta minimum 30 punktów):
- koncepcja architektoniczna – 0-10 pkt,
- dostępność i funkcjonalność toalety – 0-10 pkt,
- doświadczenie oferenta w prowadzeniu działalności gastronomicznej 0-10 pkt,
- jakość i różnorodność oferty gastronomicznej 0-10 pkt,
- propozycje wydarzeń i imprez na Rynku, zorganizowanych przez oferenta w trakcie działalności obiektu 0-10 pkt.

Należy również dodać, że Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego konkursu lub zamknięcia konkursu bez zaakceptowania którejkolwiek z ofert.

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: