Uzyskanie zdolności do pracy po długotrwałej chorobie


Nauczyciel chory na chorobę nowotworową, przebywa od grudnia 2019 do czerwca 2020 roku na zwolnieniach lekarskich ciągłych a od 14 czerwca do 10 grudnia 2020 na świadczeniu rehabilitacyjnym. Jeśli nauczyciel będzie zdrowy to wróci do pracy po odebraniu urlopów. W jakim terminie nauczyciel będzie mógł wrócić do pracy? Kiedy musi dostać skierowanie na badania? Nauczyciel otrzymywał dodatek funkcyjny za wychowawstwo, Czy po powrocie musi mieć ponownie przydzielone wychowawstwo?

Odpowiedź: 

Po uzyskaniu zdolności do pracy nauczycielka będzie mogła wrócić do szkoły i skorzystać z urlopu wypoczynkowego, do którego nabyła prawo za rok szkolny 2019/2020. Maksymalny wymiar urlopu uzupełniającego jaki może zostać przyznany nauczycielowi wynosi 8 tygodni. Skierowanie na badania należy wystawić w takim terminie aby 11 grudnia nauczyciel mógł dostarczyć do placówki zaświadczenie lekarskie z badań kontrolnych. Po powrocie do pracy nauczycielka powinna mieć zapewnione takie samy warunki zatrudnienia. Modyfikacja w tym zakresie jest możliwa z zastosowaniem odpowiedniego trybu (w zależności od podstawy nawiązania stosunku pracy). Jeżeli minął już okres na który nauczycielka miała przyznany dodatek funkcyjny, to nie musi mieć ponownie przyznanej funkcji wychowawcy. Decyduje o tym pracodawca.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 66 ust 1 KN w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:

- niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
- urlopu macierzyńskiego,
- urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
- urlopu ojcowskiego,
- urlopu rodzicielskiego,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

– nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Jeżeli zatem w roku szkolnym 2019/2020 nauczycielka z powodu choroby nie wykorzystała urlopu wypoczynkowego w ferie zimowe i letnie – przysługuje jej urlop wypoczynkowy w maksymalnym wymiarze 8 tygodni.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (art. 229 § 2, § 3, § 4, § 4a kp). Szczegółowe zasady przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r.

Zgodnie z § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

  1. brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo
  2. istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

– w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania kontrolne po ponad 30-dniowej chorobie, jeżeli pracownik bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia chce skorzystać z urlopu „na żądanie”. Postulat ten wynika z założenia, że korzystanie z urlopu wypoczynkowego i niezdolność do pracy wykluczają się (wyroki Sądu Najwyższego z 28 października 2009 r., II PK 123/09, LEX nr 551056; z 29 października 2007 r., II PK 54/07, LEX nr 897939; z 18 maja 2006 r., III PK 26/06, LEX nr 551013).

Przenosząc to na omawiany przypadek należy stwierdzić, że pracownik niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Należy zatem przed zakończeniem świadczenia rehabilitacyjnego skierować nauczycielkę na badania kontrolne, tak by w dniu powrotu do pracy (rozpoczęcia korzystania z urlopu wypoczynkowego) legitymowała się zdolnością do świadczenia dotychczasowej pracy. Po powrocie z usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby należy zapewnić nauczycielce dotychczasowe warunki zatrudnienia, ewentualna zmiana może być wprowadzona z zastosowaniem odpowiedniego trybu (w zależności od podstawy nawiązania stosunku pracy).

Zapamiętaj!

Jeżeli minął już okres na który nauczycielka miała przyznany dodatek funkcyjny, to nie musi mieć ponownie przyznanej funkcji wychowawcy. Decyduje o tym pracodawca. Wśród składników nauczycielskich pensji nie ma dodatku, które rekompensowałby nieprzyznanie dodatku funkcyjnego – dodatek ten nie jest bowiem obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

- Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) - art. 229 § 2, § 3, § 4, § 4a.
- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - art. 66 ust. 1.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) - § 2 ust. 5.

Agnieszka Rumik-Smolarz
Ekspert Portalu Oświatowego
www.portaloswiatowy.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: