Co może zabrać komornik?


Egzekucja komornicza mienia to ostateczność. Praktykowana jest ona dopiero wtedy, gdy nie ma możliwości wyegzekwowania od dłużnika spłaty długu w formie środków płatniczych lub zajmowałaby zbyt wiele czasu. Często sami wierzyciele wskazują cenne ruchomości (np. pojazdy mechaniczne, cenny sprzęt elektroniczny lub IT) lub nieruchomości (np. domy, mieszkania, działki i obiekty użytkowe) dłużników.

Obawiasz się, że komornik zabierze najważniejsze przedmioty codziennego użytku lub Twoje narzędzia pracy? W takim razie zapoznaj się z listą przedmiotów, których nie może on wyegzekwować od Ciebie w celu sfinansowania spłaty zadłużenia. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz także pod adresem: https://polskatimes.pl/co-komornik-moze-zabrac-z-wynajmowanego-mieszkania-wyjasnia-rafal-wojtyna/ar/c15-14464967.

Czego komornik nie może zabrać?

Zgodnie z art. 829. KPC Ograniczenia przedmiotowe egzekucji Dz.U.2019.0.1460 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. zajęciu nie podlegają m.in.:

- narzędzia pracy pozwalające na utrzymanie dłużnika i jego rodziny,
- leki,
- od 1 stycznia 2019 roku urządzenia codziennego użytku niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. lodówka, odkurzacz i kuchenka),
- pościel, bielizna, odzież,
- materiały edukacyjne,
- przedmioty pomagające osobom niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu (np. wózek inwalidzki)
- zapasy żywności.

Warto zatem zapoznać się z pełną listą dostępną w art. 829. KPC. Treść artykułu brzmi w następujący sposób:
“Nie podlegają egzekucji:

1. przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
11. pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
3. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
3. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
5. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
6. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
7. (uchylony)
8. produkty lecznicze [...];
9. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.”

Czy komornik może zająć świadczenia?

W przypadku renty lub emerytury komornik może zająć nadwyżkę minimalnej ustalonej kwoty. Nie może on jednak przekraczać ustalonego progu wysokości zainkasowanej sumy, która wynosi:

- 50% świadczenia emerytalnego,
- 60% wypłacanej renty w sprawach dot. egzekucji alimentacyjnej,
- 50% wypłacanej renty w sprawach dot. egzekucji związanej z kosztami pobytu w domu pomocy społecznej, w - zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
- 25% wypłacanej renty w odniesieniu do każdej innej egzekucji.

Komornik nie może również wyegzekwować spłaty zadłużenia z:

- świadczenia 500+,
- alimentów,
- zasiłku dla opiekunów,
- świadczeń uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej,
- świadczeń wychowawczych i integracyjnych.

Jak widać, komornik nie może zostawić dłużnika bez środków do życia i narzędzi pozwalających mu na edukację lub pracę zarobkową. Gdyby do tego doszło, dłużnik ma prawo wnieść wniosek o ograniczenie egzekucji lub złożyć skargę na czynności komornicze.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: