Potrzebni rodzice zastępczy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych.

Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebuje opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę - na Ciebie! Przywróć dzieciom spokojne dzieciństwo!

Rodzina zastępcza, to przejściowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali czasowo lub trwale pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona.

Jeśli masz w sobie empatię, energię, pokłady miłości, otwórz serce i stwórz dzieciom ciepły i bezpieczny dom. Podziel się swoim czasem, a zapewnisz im szczęśliwe dzieciństwo.

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczów, gdzie należy złożyć niezbędną dokumentację.
Po pozytywnej ocenie Centrum kieruje kandydata na szkolenie i praktyki dla rodzin zastępczych. Szkolenie to jest finansowane przez PCPR. Rodzinie zastępczej przysługują miesięczne świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka.

 Kto może sprawować funkcję rodziny zastępczej?

- małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, którzy dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony;
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej ma miejsce na mocy postanowienia Sądu. Rodzina zastępcza zostaje objęta opieką pracowników PCPR, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologa,
radcy prawnego, grupy wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej wiąże się z wieloma obowiązkami oraz trudnościami. Jednocześnie jest to satysfakcjonująca misja, gdyż często dopiero w rodzinie zastępczej dzieci uczą się, co to znaczy być kochanym i otoczonym opieką.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie dokłada wszelkich starań, by wspierać kandydatów oraz rodziny zastępcze w ich pracy wychowawczej, gdyż nie ma nic ważniejszego niż troska o szczęście dziecka. 

Szczegółowe informacje dotyczące rodzin zastępczych można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, 37 - 600 Lubaczów oraz pod numerem telefonu (16) 307 01 01 lub (16) 632 94 60.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: