Kwalifikacja wojskowa 2020. Kiedy się rozpocznie, kto musi się stawić?

fot. WKU Jarosław
fot. WKU Jarosław

fot. WKU Jarosław

W kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na 2020 rok. W powiecie lubaczowskim potrwa ona od 10 do 28 lutego. 

Mieszkańcy powiatu lubaczowskiego, którzy urodzili się w 2001 roku będą musieli stawić się w lutym przed komisją, która przydzieli im kategorię odpowiadającą ich zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie powiatu lubaczowskiego kwalifikacja wojskowa potrwa od 10 lutego do 28 lutego. Komisja będzie mieścić się w w budynku w budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.  W określonych terminach będą wzywani mieszkańcy poszczególnych gmin:

Gmina Lubaczów: 10-11 luty.
Miasto Lubaczów: 12,13,14 luty.
Gmina Horyniec – Zdrój: 17 luty.
Gmina Wielkie Oczy: 18 luty.
Miasto i Gmina Narol: 19-20 luty.
Miasto i Gmina Oleszyce 21-24 luty.
Miasto i Gmina Cieszanów 25 i 26 luty.
Gmina Stary Dzików: 27 luty.
Kobiety : 28 luty.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 roku;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej slużby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. Kobiety urodzone w latach 1996 - 2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 poz. 944)
5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Obowiązkową służbę wojskową zawieszono w 2009 roku. Od tego momentu funkcjonuje armia zawodowa. Kwalifikacja wojskowa zastąpiła pobór. Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło jednak obowiązku stawiania się przed Powiatową Komisją Lekarską, która będzie orzekała o zdolności do czynnej służby wojskowej.

Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego osób podlegających kwalifikacji, pod kątem ich predyspozycji do ewentualnej służby wojskowej, które kończy się orzeczeniem kategorii zdolności (A, B, D lub E).

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

1. Kategoria "A"- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej

2. Kategoria "B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii "A", w czasie pokoju;

3. Kategoria "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4. Kategoria "E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Źródło: zlubaczowa.pl, WKU Jarosław

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: