Uwaga - wzrost liczby wypadków przy pracy

fot: pip rzeszów
fot: pip rzeszów

fot: pip rzeszów

Znaczący wzrost zgłaszanych i badanych zdarzeń wypadkowych ze skutkiem śmiertelnym stwierdził Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, w pierwszym półroczu 2018 na Podkarpaciu

Obecnie zostało zbadanych lub jest w trakcie badania 14 wypadków śmiertelnych z tego 5 w budownictwie lub w branży pokrewnej, 3 podczas pozyskiwania i zrywki drewna i 2 w przetwórstwie przemysłowym. Po jednym w rolnictwie,  kolejnictwie, przy pracach rozładunkowych surowca i w komunikacji.  

W latach poprzednich wypadków tego typu było od 7 do 8 w całym roku. Sytuacja jest więc bardzo niepokojąca i zmusza do podjęcia natychmiastowych działań w celu wyeliminowania tych negatywnych tendencji.

Analiza zgłoszeń zdarzeń śmiertelnych wykazała małe lub bardzo małe doświadczenie poszkodowanych pracowników przy wykonywanych pracach, najczęściej nieprzekraczające 6 miesięcy oraz pracę poszkodowanych pod wpływem alkoholu.

Z  przeprowadzonych kontroli w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wynika ponadto, że od kilku lat wzrasta liczba wypadków przy pracy z udziałem osób będących pod wpływem alkoholu.  W roku ubiegłym Inspektorat Pracy
w Rzeszowie odnotował 11 takich przypadków, w roku bieżącym było już ich 5.   

Wśród przyczyn wszystkich wypadków  dominują nieprawidłowe lub samowolne  zachowanie pracownika połączone
z niewłaściwą organizacją pracy, brak właściwego nadzoru, szczególnie przy pracach  niebezpiecznych oraz niedostateczne przygotowanie zawodowe pracowników. Z uwagi na fakt braku na rynku wykwalifikowanej kadry, pracodawcy zatrudniają coraz częściej „przypadkowych”, niewykwalifikowanych, często przez długi czas nieczynnych zawodowo pracowników.

Mając na uwadze skalę wypadków Okręgowy Inspektor Pracy apeluje do pracodawców o wzmożenie nadzoru nad wykonywaniem pracy w tym zwrócenie szczególnej uwagi na przygotowanie pracowników do pracy, stałe monitorowanie stanowisk pracy i likwidację występujących nieprawidłowości.  Bardzo ważne jest także bezwzględne przestrzeganie zakazu dopuszczania pracowników do pracy pod wpływem alkoholu.

Przypomina również, że wprawdzie odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie ponosi pracodawca, to istotna jest także świadomość zagrożeń oraz umiejętność prawidłowego zachowania wśród pracowników.

Równocześnie Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie informuje, że inspektorzy pracy podczas kontroli zaostrzą środki dyscyplinujące wobec osób  odpowiedzialnych za naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Źródło: pip rzeszów

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: