Burmistrz Lubaczowa ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie
fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie. Funkcję dyrektora pełni obecnie Piotr Salik.

Konkurs jest ogłoszony w związku, z tym, że dobiega końca pierwsza kadencja obecnego dyrektora Piotra Salika.  O stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, tj:

 1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogicznie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 5. uzyskała:
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku — Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz.1168 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
 10. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 11. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);
 12. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.).
 13. złożyła oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2017r. poz.2186 z późn. zm);

Piotr Salik stanowisko objął we wrześniu 2014 roku.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: